Pixel 4 Interaktiv skrivtavla

desktop-computer Digitalt läromedel
wifi Kräver internetuppkoppling
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Med Pixel vill vi både utmana och ge varje elev många chanser att förstå.

Därför återkommer de matematiska momenten flera gånger genom Pixels grundböcker och på flera olika sätt. Varje moment går från konkret till abstrakt, från lek och utforskande till mattespråkets tal och symboler. Med Pixel lägger du den viktiga grunden både på ett roligt och genomtänkt sätt.

I Pixel används matematiken i...

SKU 9789127430228

Beskrivning / Pixel 4 Interaktiv skrivtavla

Med Pixel vill vi både utmana och ge varje elev många chanser att förstå.

Därför återkommer de matematiska momenten flera gånger genom Pixels grundböcker och på flera olika sätt. Varje moment går från konkret till abstrakt, från lek och utforskande till mattespråkets tal och symboler. Med Pixel lägger du den viktiga grunden både på ett roligt och genomtänkt sätt.

I Pixel används matematiken i praktiska sammanhang som är hämtade från situationer där eleverna kan känna igen sig. Med korta och lättlästa texter, öppna uppgifter och sidor där man får öva mer genom att repetera eller utmanas, fungerar materialet för alla elever i klassen.

Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande.

Pixel FK

Nu har vi reviderat Pixel FK!

När barnen kommer till förskoleklassen kan och vet de riktigt mycket om matematik. Och de vill lära sig mer!

Med Pixel FK tar du till vara på allt eleverna redan vet om matematikens värld. Tillsammans utforskar ni tal, mönster och former med leken som grund. Samtidigt undervisar du medvetet redan i förskoleklass och utvecklar elevernas tänkande.

Nytt i Pixel FK:
Utökat talområde till 0-20
Introduktion av räknesätten addition och subtraktion
Extrabok för elever som är redo
Kopieringsunderlag med fler uppgifter och spel
Digital färdighetsträning till varje kapitel
Prov i lärarboken inför överlämningen till åk 1
Mer om Pixelmetodiken i lärarboken

Grundbok
Grundboken är indelad i kapitel med tydligt matematiskt innehåll. Alla kapitel börjar med en samtalsbild baserad på en vardaglig situation, för att möjliggöra samtal vid introduktion av nya begrepp. Elevens uppgifter går från att vara halvkonkreta till att blir mer abstrakta.

Extrabok
För att kunna ge dina elever mesta möjliga matematik finns det en extrabok till de elever som är redo för större utmaningar.

Lärarbok
Lärarens bok är helt central i Pixel. Här ser du den grundläggande matematiken i ett större sammanhang och har plats för egna anteckningar. Till varje uppslag i elevboken finns förslag på samtalsfrågor, aktiviteter och tips på hur du kan förenkla och utmana.

Kopieringsunderlag FK
I Kopieringsunderlag FK finns spel, fler övningar och problemlösningsuppgifter som passar i förskoleklass. Arbetsbladen är hämtade från Kopieringsunderlag FK-3 och Problemlösning FK-3.

Öva mer
När du köper grundböckerna får du tillgång till Pixel Öva mer som finns på webben. Där hittar du tre extra övningar till varje kapitel som i sin tur finns i tre nivåer. Här finns alltså extra övningar i Pixel-anda för alla elever.

Grundbok IST
Med Grundbok IST får du som lärare möjlighet att visa boken via projektor för att underlätta matematiska samtal och genomgångar. Här finns digitala verktyg som klossor, pengar, tallinjer och rutnät kopplade till bokens sidor, så att ni tillsammans kan undersöka och konkretisera matematiken i boken.

Handdockor Pix och Pax
Pix och Pax är två hjälpredor och följeslagare i böckerna från FK-åk 3. Nu finns de även som handdockor. Låt dem bli en extra motiverande faktor på matematiklektionerna.

Tankehäfte
Det här är ett stort skrivhäfte med blanka sidor. Använd häftet för att uppmuntra eleverna att skriva eller rita sina tanker och uträkningar när de arbetar. Processen är viktig inte bara svaret!

Pixel åk 1-3
Nu har vi reviderat Pixel åk 1-3!

Med Pixel får du en metodisk och tydlig arbetsgång, uppgifter som är utmanande för eleverna och enkelt för dig som lärare att använda.

Varje moment i Pixel har ett tydligt ämnesmässigt fokus i progression med läroplanen och innehåller uppgifter som får eleverna att reflektera och inte bara räkna på. eleverna får arbeta med samma område över en längre period, så att de får tid och möjlighet att befästa sina kunskaper.

Nytt i Pixel åk 1-3:
Mer fokus på grundläggande taluppfattning
Fler uppgifter för färdighetsträning
Fler modeller för lösningsstrategier
Fler textuppgifter och uppgifter av problemkaraktär
Digital färdighetsträning till varje kapitel
Terminsprov i lärarboken med koppling till kursplanen
Mer om Pixelmetodiken i lärarboken

Grundbok
Grundboken är indelad i kapitel med tydligt matematiskt innehåll. Alla kapitel börjar med en samtalsbild baserad på en vardaglig situation, för att möjliggöra samtal vid introduktion av nya begrepp. Elevens uppgifter går från att vara halvkonkreta till mer abstrakta och följs upp av en diagnos. Efter diagnosen finns öva-sidor på olika nivå för att möta alla elevers behov. Sist i varje kapitel finns en arbeta tillsammans-sida där eleverna får lösa problem av olika karaktär.

Extrabok
Till varje kapitel i grundboken finns ett motsvarande kapitel i extraboken. Boken är för de elever som behöver utmaningar och mer att göra. Uppgifterna i extraboken är uppbyggda på samma sätt som i grundboken, så att eleverna förstår vad de ska göra och kan arbeta självständigt.

Läxbok
Läxorna följer innehållet i grundboken och uppgifterna är av samma typ som eleverna mött i skolan. På varje sida finns en text om vad läxan tränar och tips på hur läxan kan konkretiseras eller göras mer utmanande.

Lärarbok
Detta är ditt nyckelverktyg. Lärarboken används för att lägga upp läsåret, planera lektioner och för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper. På ett överskådligt sätt får du till varje uppslag i elevboken:

hjälp att planera din undervisning
en sammanställning av det matematiska innehållet
förslag på diskussionsfrågor
tips på hur du förenklar uppgifter
tips på hur du gör uppgifter mer utmanande
förslag på praktiska aktiviteter
förslag på ytterligare träning för elever som behöver det.

Kopieringsunderlag FK-3
Pärmen med kopieringsunderlag innehåller arbetsblad med färdighetsträning, spel och aktiviteter av olika svårighetsgrad, strukturerade efter matematiskt innehåll. Från lärarboken finns hänvisningar till när det passar att använda olika kopieringsunderlag.

Problemlösning FK-3
Det här är ett kopieringsunderlag med problemlösningsuppgifter. Varje problem har en handledningssida där du förutom uppgiftsbeskrivning och lösningsförslag får tips på hur du kan förenkla och utmana för att anpassa till alla elever. Problemen kan användas fristående eller kopplas till grundböckernas innehåll.

Öva mer
På webben finns digital färdighetsträning som kompletterar grundboken. Till varje kapitel i grundboken finns övningar som är indelade i olika svårighetsnivåer. Inloggningsuppgifter finns längst fram i elevernas grundböcker och i läxboken.

Grundbok IST
Med Grundbok IST får du som lärare möjlighet att visa boken via projektor för att underlätta matematiska samtal och genomgångar. Här finns digitala verktyg som klossor, pengar, tallinjer och rutnät kopplade till bokens sidor, så att ni tillsammans kan undersöka och konkretisera matematiken i boken.

Handdockor Pix och Pax
Pix och Pax är två hjälpredor och följeslagare i böckerna från FK-åk 3. Nu finns de även som handdockor. Låt dem bli en extra motiverande faktor på matematiklektionerna.

Tankehäfte
Det här är ett stort skrivhäfte med blanka sidor. Använd häftet för att uppmuntra eleverna att skriva eller rita sina tanker och uträkningar när de arbetar. Processen är viktig inte bara svaret!

Pixel åk 4-6 Ny upplaga av Pixel 4A, utkommer till ht 2016!


Grundboken har genomarbetat innehåll och nytt utseende:

I dialogrutor uppmuntrar nya Pixel till samtal och refl ektion

Exempel, fakta och spel presenteras i tydliga rutor

Varje kapitel avslutas med olika sidtyper. Eleverna får här möjlighet att repetera för att befästa kunskaper, samt använda sina kunskaper i uppgifter där de behöver tänka lite extra!

Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundbokens uppslag men har större format och ett urval av uppgifter.

Övningsboken är kopplad till varje kapitel i grundboken och har uppgifter på tre olika nivåer. Nivåerna är markerade med olika färger för att det ska vara enkelt att hitta rätt i boken.

Lärarboken innehåller samma stöd som tidigare men med tydligare kopplingar till kursplanens förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav. Nu finns också kapitel prov som kopieringsunderlag i lärarboken.

Till nya Pixel kommer också digitala komponenter färdighetsträning för eleverna och undervisningsstöd för dig som lärare.

Grundbok
För varje termin finns en elevbok som är indelad i kapitel efter matematiskt innehåll. I slutet av varje kapitel finns en sida som sammanfattar viktiga begrepp. Där finns också en diagnos och övningssidor i tre svårighetsnivåer. Allra sist finns en sida med utmanande problemuppgifter.

Övningsbok
För varje årskurs finns en extrabok som är indelad efter grundbokens kapitel. Här finns både sidor för elever som behöver befästa grundbokens innehåll och sidor där eleverna kan fördjupa sina kunskaper.

Lärarbok
Till varje grundbok finns en lärarbok med konkret handledning. Här är fakta och tips är samlade på ett enkelt och överskådligt sätt. Varje uppslag i lärarboken motsvarar ett uppslag i elevboken, även sidnumreringen är samma. Under rubrikerna Gör så här, Förenkla, Utmana och Flera aktivieter får du det stöd du behöver för att kunna planera och genomföra undervisningen.

Kopieringspärm 4-6
I pärmen finns extramaterial till grundbokens olika kapitel färdighetsträning, spel och andra aktiviteter.

Problemlösning 4-6
Det här är ett kopieringsunderlag med problemlösningsuppgifter. Varje problem har en handledningssida där du förutom uppgiftsbeskrivning och lösningsförslag får tips på hur du kan förenkla och utmana för att anpassa till alla elever. Problemen kan användas fristående eller kopplas till grundböckernas innehåll.

Säkra målen 4-6
Till varje grundbok finns ett prov med handledning. Provuppgifterna är kopplade till förmågorna och det centrala innehållet i Lgr 11. I Säkra målen får du också tips på hur du kan arbeta vidare med de elever som inte klarar en viss uppgift.

Interaktiv skrivtavla åk 4
Till grundbokens olika sidor finns ett undervisningsverktyg där ni tillsammans kan utforska matematiken i olika uppgifter innan eleverna ska jobba i sin egen bok. Ett tillfälle att utveckla det matematiska samtalet!

Grundbok Digital
Pixels grundböcker åk 4-6 finns som digital bok med ljud, där uppgiftstexten läses upp av en mänsklig röst. Med boken får du funktioner som sökbart innehåll, möjlighet att zooma och göra bokmärken.

Mer information:

Isbn 9789127430228
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Utgivningsdatum 10 jan. 2013
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Språk Svenska