Laddar ...

Ajve vuelkedh / Lättläst, Ljudbok

av Ann-Helén Laestadius
Ljudbok
87,00 kr
I Lager
Skickas direkt via e-post
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789170537707
Typ Ljudbok
Förlag LL-förlaget
Språk Svenska
Längd 02:55:27
Format 300
Författare Ann-Helén Laestadius
Uppläsare Gunilla Wilks
Översättare Ellen Bull Jonassen
Publiceringsdatum 27 juli 2019
Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta.

Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh?
© 2019 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430